Consiliul
Județean Cluj

România
100

Director fondator: Mircea Arman, 2015

Director fondator revista pe suport material: Ioan Slavici, 1884

weekly magazine in english,
romanian and italian

Fascinaţia unui distinct univers artistic – M. M. Ciciovan

Fascinaţia unui distinct univers artistic  – M. M. Ciciovan

Descendentă dintr-o frumoasă zonă dejeană, M. M. Ciciovan savurează meritat din fluxurile performanţei creative, care i-a particularizat un tonic destin. Radicala opţiune din 1997 de vieţuire în contact cu polifonicul univers canadian i-a încurajat voinţa de a conferi finalitate unor generoase resurse native. Acestea au proiectat-o într-o febrilă confruntare cu reverberaţiile expresivităţilor cromatice, lineare şi volumetrice, înnobilându-şi gândirea şi sensibilitatea prin elevate studii academice umaniste la Montréal. Urmarea fericită a fost ancorarea pasionată pe făgaşul artei şi perfectarea unei biografii situate la parametrii unei superioare recunoaşteri.
Ceea ce a surprins plăcut chiar dintr-un început în travaliul artistic al Monei Mariana Ciciovan a fost o cuceritoare fluiditate şi acurateţe în manifestarea gestului creativ. O pensulaţie alertă şi dinamica unui elegant grafism, iscate din profunzimile interiorităţii, au difuzat în spaţiu cadenţe plurivalente, convertind în incitantă vizualitate poetica mediului înconjurător. Eliberate de tentaţia fadei naraţiuni, reprezentările s-au articulat din succesiunile ritmice a predilect rafinatei vaporozităţi. Pe întreg parcursul unui original şi prodigios efort dominantă i-a rămas intonaţia în spiritul abstracţiei lirice, străbătută de infuziile unei tonifiante solarităţi. I-au displăcut tenebrele, pledând cu admirabilă virtuozitate în promovarea rosturilor pozitive ale vieţii. O confirmă edificator şi tranşant unul dintre cele mai sugestive cicluri: Bucuria de a trăi.
În temeiul unui impresionant fond imaginativ a abordat subiecte de o frapantă diversitate, interferând cu dezinvoltă abilitate simfonica osmoză dintre terestru, acvatic şi celest. Contemplând imaginile ne simţim automat implantaţi într-un tentant pelerinaj printre inserţiile aluzive la o fabuloasă realitate, alcătuită din fragmente de splendoare perenă. Ele devin temeiuri ale unei diafane universalităţi care asigură pretextului inspirativ transferul în absolutul eternităţii. Nimic repetitiv sau convenţional pentru că se destăinuie cu bucuria instaurării unor stări de revelaţie, de cuceritor miracol şi fantast. Un alt laborios ciclu invită: La esenţă.
Prezenţă notorie în frecventate şi prestigioase ambianţe expoziţionale din Canada, SUA, România, în formulă personală sau colectivă, Mona Mariana Ciciovan s-a constituit într-o voce pregnantă în contextul contemporan al artei vizuale. Reacţiile entuziaste ale criticii de specialitate şi ale iubitorilor de autentică valoare spirituală care au integrat-o în preţioase colecţii, recomandă o pronunţată capacitate de a converti în emoţie şi profundă semnificaţie vibraţiile unui diversificat registru tematic, întruchipând metaforic Secolul luminilor, Cânt de dragoste pentru vară, Variaţiuni în albastru, Întoarcere la pământ, Păsări în paradis, Linişte, Oază, Primăvara s.a. Riguros preocupată de finalitatea estetică a configurării plastice prin valenţe cromatice, grafism, volumetrie sau obiect ceramic, memorabilă devine şi preocuparea de a vehicula prin impact formal un impresionant cortegiu de idei şi sentimente. Dar oricât de viguroasă este amprenta universalităţii, consonantă cu exigenţele post-modernităţii, s-a cantonat uneori în clipe de meditativă reculegere, încât evocarea a căpătat senzaţia de refugiu către spaţiul nostalgic al obârşiei carpatice. Compunerile din Mioriţa I-V, Ţara Veronicăi, Ultima privire, Pământul străbunilor, Drumul niciodată înstrăinat, încurajează trimiteri şi reconstituiri consolatoare într-un timp al precipitărilor globaliste. Este evident însă că intimitatea climatului geografic şi uman din Canada celor mai bine de două decenii i-au asigurat un tonus vital, transpus în profund orchestrate sonorităţi. I-a devenit specifică şi încântătoare acea frenezie a însemnelor picturale, ordonate prin măiestrite articulaţii biografice, încât imaginea devine reflex a fascinante rezonanţe.
Martoră şi a unor clipe de incertitudine, Mona Mariana Ciciovan – care s-a afirmat ca subtil interpret al fluctuaţiilor contemporane – a efectuat şi fine inserţii în sfera consecinţelor dilematice, invitându-ne la riguroasă reflecţie, cu aluzive sugestii spre o lucidă decantare şi veghere. Profesioniste cimpuneri privind Meditaţie I-V, Contemplaţie, Omagiu lui Rodin (cu acea simbolică implementare a Gânditorului) se instituie în segestive abordări de freamăt existenţial. La diverse ocazii a lansat în conştiinţa publică sinuoasa desfăşurarea a eternului feminin, cu arcuiri de somptuoasă splendoare a frapante volumetrii.
Generoasa intentie de a se confrunta cu receptivitatea confraţilor din România recomandă un gest de nobilă pornire sufletească, la fortifianta pretuire de care se bucură în context internaţional adăugându-se stimulativ un plus de admiraţie răsfirat din spaţiile mioritice.

Mona Mariana Ciciovan este artist plastic român, stabilit în Canada de aproape 25 de ani. A studiat artele vizuale la două universităţi din Montreal, iar activitatea sa artistică cuprinde numeroase expoziţii personale şi de grup, atât în Canada, cât şi în alte ţări. A fost decorată cu Medalia Canada-România pentru aportul cultural adus între cele două ţări.
Expoziţia care se va desfăşura anul acesta în România în cele trei oraşe de suflet ale artistei – Dej, Bistriţa, Cluj-Napoca – este intitulată „Drumul niciodată înstrăinat” şi însumează 22 de opere sugestive, din perioade diferite de creaţie ale artistei. Expoziţia va fi deschisă publicului larg în scopul promovării şi difuzării operelor artistei şi nu în scop comercial. Lucrările vor fi donate atât instituţiilor culturale ce le găzduiesc, cât şi unor organisme de binefacere din România.
„Oriunde aş fi, rămân o celulă vie a României, căci cele mai puternice amintiri ale mele sunt legate de pământul unde m-am născut şi din care, copil fiind, am plămădit primele mele sculpturi din noroi. Expoziţia «Drumul niciodată înstrăinat» este rodul acumulărilor artistice de pe cele două continente: cel european şi cel nord american, dar, înainte de orice, este rodul unui suflet şi al unui spirit care aparţine definitiv spaţiului transilvănean.» (M. M. Ciciovan)

 

Leave a reply

© 2024 Tribuna
design: mvg